Kurikulum HKI

Sebaran Mata Kuliah

Program Studi Hukum Keluarga Islam

SEMESTER 1

       

NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

MK

KURIKULUM

1

NAS101

Bahasa Arab 1

2

Wajib

Kurnas

2

NAS102

Bahasa Indonesia

2

Wajib

Kurnas

3

NAS103

Bahasa Inggris 1

2

Wajib

Kurnas

4

NAS104

Fiqih Ibadah

3

Wajib

Kurnas

5

NAS105

Ilmu Sosial Dasar

2

Wajib

Kurnas

6

NAS107

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2

Wajib

Kurnas

7

NAS108

Pengantar Studi Islam

3

Wajib

Kurnas

8

NAS109

Sejarah Peradaban Islam

3

Wajib

Kurnas

9

UDN101

Kedarunnajahan 1

2

Wajib

Institusi

   

JUMLAH SKS

21

   
           

SEMESTER 2

       

NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

MK

KURIKULUM

1

NAS210

Akhlak Tasawwuf

2

Wajib

Kurnas

2

NAS211

Bahasa Arab 2

2

Wajib

Kurnas

3

NAS212

Bahasa Inggris 2

2

Wajib

Kurnas

4

NAS213

Filsafat Umum

2

Wajib

Kurnas

5

NAS214

Ilmu Kalam

2

Wajib

Kurnas

6

NAS215

Quran Hadis

2

Wajib

Kurnas

7

UDN202

Kedarunnajahan 2

2

Wajib

Institusi

8

HKI201

Pengantar Hukum Indonesia

2

Wajib

Prodi

9

HKI202

Pengantar Ilmu Hukum

2

Wajib

Prodi

10

HKI203

Tarikh Tasyri’

2

Wajib

Prodi

11

HKI204

Ulumul Quran

2

Wajib

Prodi

   

JUMLAH SKS

22

   

SEMESTER 3

       

NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

MK

KURIKULUM

1

NAS316

Filsafat Ilmu

2

Wajib

Kurnas

2

HKI305

Fiqih Jinayah

2

Wajib

Prodi

3

HKI306

Fiqih Muamalat

2

Wajib

Prodi

4

HKI307

Fiqih Munakahat

3

Wajib

Prodi

5

HKI308

Hadis Ahkam

2

Wajib

Prodi

6

HKI309

Hukum Adat

2

Wajib

Prodi

7

HKI310

Sosiologi Hukum Islam

2

Wajib

Prodi

8

HKI311

Tafsir Ahkam

2

Wajib

Prodi

9

HKI312

Ulumul Hadis

2

Wajib

Prodi

10

HKI313

Ushul Fiqih 1

2

Wajib

Prodi

   

JUMLAH SKS

21

   
           

SEMESTER 4

       

NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

MK

KURIKULUM

1

HKI414

Administrasi Peradilan Agama

3

Wajib

Prodi

2

HKI415

Fiqih Mawaris

3

Wajib

Prodi

3

HKI416

Fiqih Siyasah

2

Wajib

Prodi

4

HKI417

Hukum Islam di Indonesia

2

Wajib

Prodi

5

HKI418

Hukum Perdata

2

Wajib

Prodi

6

HKI419

Ilmu Falak

3

Wajib

Prodi

7

HKI420

Pengantar Perbandingan Mazhab

2

Wajib

Prodi

8

HKI421

Peradilan Islam

2

Wajib

Prodi

9

HKI422

Ushul Fiqih 2

2

Wajib

Prodi

   

JUMLAH SKS

21

   
           

SEMESTER 5

       

NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

MK

KURIKULUM

1

UDN507

KKN

4

Wajib

Institusi

2

FAI501

Metode Penelitian Kualitatif

3

Wajib

Fakultas

3

FAI502

Metode Penelitian Kuantitatif

3

Wajib

Fakultas

4

FAI504

Statistik

3

Wajib

Fakultas

5

HKI523

Filsafat Hukum Islam

2

Wajib

Prodi

6

HKI524

Hukum Acara Perdata

3

Wajib

Prodi

7

HKI525

Muqoron Madzahib Fil-munakahat

2

Wajib

Prodi

8

HKI526

Qawaid Fiqhiyyah

2

Wajib

Prodi

   

JUMLAH SKS

22

   
           

SEMESTER 6

       

NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

MK

KURIKULUM

1

HKI627

Advokasi dan Bantuan Hukum*

2

Pilihan

Prodi

2

HKI628

Etika Profesi Hukum

2

Wajib

Prodi

3

HKI629

Fiqih Kontemporer

2

Wajib

Prodi

4

HKI630

Hukum Acara Peradilan Islam

3

Wajib

Prodi

5

HKI631

Hukum Perdata Internasional

2

Wajib

Prodi

6

HKI632

Hukum Perkawinan di Indonesia

2

Wajib

Prodi

7

HKI633

Kepenghuluan

2

Wajib

Prodi

8

HKI634

Penyuluhan Perkawinan & Mediasi HK

3

Wajib

Prodi

9

HKI635

Seminar Proposal

2

Wajib

Prodi

10

HKI636

Studi Naskah Peradilan Agama*

2

Pilihan

Prodi

   

JUMLAH SKS

22

   

SEMESTER 7

       

NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

MK

KURIKULUM

1

UDN208

Entrepreneurship Syariah

2

Wajib

Institusi

2

HKI737

Hukum Bisnis di Indonesia*

2

Pilihan

Prodi

3

HKI738

Hukum Keluarga di negara islam

2

Wajib

Prodi

4

HKI739

Hukum Perwakafan

2

Wajib

Prodi

5

HKI740

Notariat Syariah*

2

Pilihan

Prodi

6

HKI741

Praktik Kerja di Pengadilan Agama

4

Wajib

Prodi

   

JUMLAH SKS

14

   
           

SEMESTER 8

       

NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

MK

KURIKULUM

1

HKI842

SKRIPSI

6

Wajib

Prodi

   

JUMLAH SKS

6

   

Total SKS                              : 149 SKS

Mata Kuliah Pilihan           : 4 SKS